Start

Zmartic Fonder

Zmartic Fonder

Aktiv fondförvaltning

 

Zmartic Fonder AB är ett fondbolag som har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva fondverksamhet och tillhandahålla diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument. Fondens tillgångar förvaras av SEB AB (publ) som är förvaringsinstitut och depåbank.

Tjänster

 

Fondbolaget förvaltar hedgefonden ”Zmart Alfa", aktiefonden "Zmart Beta" och strategifonderna "Zmart Balanserad” och ”Zmart Optimal”.

 

 

 

 

AKTIV FÖRVALTNING

Fondkurser

 

Fonderna är öppna för daglig handel. Fondernas resultat är beräknat efter avdrag för årlig avgift.

Länk till fondernas NAV-kurser finner du nedan.

 

 

FONDKURSER

 

 

NYHETER

 

Pia Rosengren - ny compliance officer

 

2018-08-01

Ansvarig för funktionen för regelefterlevnad och bolagets compliance officer är from 2018-08-01 FCG Risk & Compliance AB. Huvudansvarig för uppdraget är Pia Rosengren. Funktionen skall kontrollera och regelbundet bedöma att de åtgärder och rutiner som bolaget har vidtagit för att minimera risken att fondbolaget inte fullgör sina förpliktelser enligt de regelverk som berör bolagets verksamhet, är lämpliga och effektiva. Pia Rosengren/Compliance officer ansvarar vidare för att utvärdera de åtgärder som vidtas för att avhjälpa eventuella brister i bolagets regelefterlevnad samt ge berörda personer råd och stöd att säkerställa att verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder och övriga författningar som reglerar fondbolagets verksamhet.

 

 

Marknadskommentar: Juli 2018

 

2018-07-10

Det första halvåret har nu passerat och vi kan konstatera att det har präglats av ökad osäkerhet för den framtida konjunkturutvecklingen -

drivet bl a av högre inflationsförväntningar och ett eskalerande globalt handelskrig.

Marknadskommentar: Januari 2018

2018-01-08

Börsen steg för sjätte året i rad och det nya förvaltningsåret har börjat starkt. Vi lägger ytterligare ett positivt börsår bakom oss. Sällan har så stor politisk osäkerhet i omvärlden haft så liten påverkan på marknaderna.

Intervju: Anders Lekholm, Zmart Alfa

 

2017-10-13

I en intervju som publicerats på HedgeNordic så berättar Anders Lekholm om förvaltningsstrategin för Zmart Alfa och beskriver bl a hur investeringsprocessen fungerar och hur fonden skiljer sig mot andra strategier.

Zmartic Fonder har ny adress

 

2017-08-04

Fondbolaget har per den 1 augusti flyttat till nya kontorslokaler och har ny adress. Den nya adressen är Birger Jarlsgatan 2, 114 34 Stockholm. Övriga kontaktuppgifter är oförändrade.

 

Zmart Alfa - presentation av månatlig avkastningsdata

 

2017-09-05

Zmartic Fonder förvaltar hedgefonden ”Zmart Alfa”. Fonden är en marknadsneutral aktiefond och skiljer sig från traditionella aktie- och obligationsfonder genom att fondens målsättning över tiden ska ge andelsägarna en positiv avkastning oavsett riktning på marknaden.

I länken nedan presenteras avkastningsdata för fonden t.o.m. 31 augusti i år.

 

Zmart Alfa har inkluderats i Nordic Hedge Index (NHX)

 

2017-07-18

Fonden Zmart Alfa har inkluderats i Nordic Hedge Index (NHX), vilket är ett likaviktat composite index bestående av totalt 155 nordiska hedgefonder. Indexet baseras på data som sammanställts av HedgeNordic i Stockholm.

Lansering av en ny förvaltningsstrategi via fonden Zmart Beta

 

2016-08-15

Fondbestämmelserna för fonden Zmart Maximal (namnändrad till "Zmart Beta") har ändrats. Förvaltningen introducerar samtidigt en ny investeringsprocess för fonden Zmart Beta. Investeringsprocessen bygger på en systematisk modell som baseras på grundläggande filosofi om långsiktig värdeinvestering. Värderingsmodellen identifierar bolag med hög lönsamhet och effektivitet utifrån en rad olika kriterier, för att sedan rangordna aktierna med lägst värdering. Placering enligt värderingsmodellen görs med en likaviktad fördelning. Fondens placeringsinriktning är global och fondens tillgångar förvaltas aktivt med en väldiversifierad portfölj av innehav i aktier och aktierelaterade finansiella instrument.

 

 

"Fondbolagets främsta uppgift är att, i enlighet med lagen om värdepappersfonder och fondbestämmelserna, aktivt förvalta bolagets fonder och uppnå högsta möjliga avkastning med hänsyn tagen till placeringsinriktning och risknivå".

_____________________________________________________________________________________________________________________

Zmartic Fonder

Zmartic Fonder AB

Birger Jarlsgatan 2

114 34 Stockholm

Org.nr 556899-7349

 

Copyright © 2018 Zmartic Fonder AB. All rights reserved.