Faktablad

Zmartic Fonder

Faktablad

Fondernas faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om resp fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

 

 

Zmart Alfa

Fonden är en absolutavkastande aktiefond och skiljer sig från traditionella aktie- och obligationsfonder genom att fondens målsättning över tiden ska ge andelsägarna en positiv avkastning oavsett riktning på aktiemarknaden. Fondens placeringsinriktning innebär att fonden är en så kallad ”long/short equity fond” och fonden har en förvaltningsstil som i normalläget är marknadsneutral i sitt aktiva positionstagande och för att uppnå fondens målsättning med hänsyn till risktagandet, förvaltas fonden aktivt med en väldiversifierad portfölj av instrument och positioner. I normalfallet är minst 90 procent av fondens medel placerade i aktier och aktierelaterade finansiella instrument..

Faktablad Zmart Alfa andelsklass A

Faktablad Zmart Alfa andelsklass B

Faktablad Zmart Alfa andelsklass C

_________________________________________________________________________________________________

 

Zmart Balanserad

Fondens utgångsläge är en balanserad portfölj med fördelningen 50 procent aktierelaterade instrument och 50 procent ränterelaterade instrument. Fondens långsiktiga exponering är att placera mot aktierelaterade instrument i spannet 40-60 procent. Fondens exponering mot aktierelaterade instrument kan maximalt uppgå till 70 procent.

Faktablad Zmart Balanserad

_________________________________________________________________________________________________

 

Zmart Beta

Fondens utgångsläge är en fullinvesterad portfölj med aktierelaterade instrument. Investeringsprocessen i Zmart Beta bygger på en modell som baseras på grundläggande filosofi om långsiktig värdeinvestering. Värderingsmodellen identifierar bolag med hög lönsamhet och effektivitet utifrån en rad olika kriterier, för att sedan rangordna aktierna med lägst värdering. Placering enligt värderingsmodellen görs med en likaviktad fördelning. Normalt uppgår fondens aktieinnehav till ca 100-200 st bolag fördelade på olika branscher. Den geografiska exponeringen i Zmart Beta ser i normalfallet ut enl följande, ca: 60% USA, 20% Europa, 10% Asien och 10% Sverige.

Faktablad Zmart Beta A

Faktablad Zmart Beta B

_________________________________________________________________________________________________

 

Zmart Optimal

Fondens utgångsläge är en optimerad portfölj med fördelningen 70 procent aktierelaterade instrument och 30 procent ränterelaterade instrument. Fondens långsiktiga exponering är att placera mot aktierelaterade instrument i spannet 60-80 procent. Fondens exponering mot aktierelaterade instrument kan maximalt uppgå till 90 procent.

Faktablad Zmart Optimal

_________________________________________________________________________________________________

 

 

För ytterligare information om fondbolaget och fonderna se ”Informationsbroschyr" och ”Fondbestämmelser".

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________

Zmartic Fonder

Zmartic Fonder AB

Birger Jarlsgatan 2

114 34 Stockholm

Org.nr 556899-7349

 

Copyright © 2018 Zmartic Fonder AB. All rights reserved.