Intressekonflikter

Zmartic Fonder

Intressekonflikter

Enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder skall ett fondbolag vid förvaltningen av en fond uteslutande handla i fondandelsägarnas gemensamma intresse. Finansinspektionen har i sina föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder fastställt att ett bolag som driver fondverksamhet skall ha interna regler som anger hur företaget hanterar intressekonflikter. Reglerna skall fastställas av styrelsen och fondbolaget är skyldigt att organisera sin verksamhet samt ha policys, instruktioner och administrativa rutiner som förhindrar att intressekonflikter påverkar kunder negativt.

 

 

Med intressekonflikt avses att fondbolaget (inklusive styrelse, ledning och personal) och en kund kan ha olika intressen av utfallet av en transaktion, ett uppdrag eller en tjänst som utförs för kundens räkning. En intressekonflikt kan också förekomma mellan olika kunder och Bolaget ska då se till så att ingen kund gynnas framför en annan kund.

 

Några av de områden där intressekonflikter har identifierats inom Bolagets verksamhet är marknadsföring av produkter och tjänster, fondförvaltning och anställdas egna värdepappersaffärer. Exempel på intressekonflikter är att Bolaget ger råd att placera i fondbolagets förvaltade fonder. Intressekonflikten hanteras genom att råd eller diskretionär förvaltning ska vara lämplig för kunden samt att förvaltningen skall ske i enlighet med fondbestämmelserna. Områden där intressekonflikter kan förekomma undersöks regelbundet för att säkerställa att intressekonflikter hanteras på ett godtagbart sätt. Styrelse och ledning skall informeras om väsentliga intressekonflikter och styrelsen fattar beslut i principiella frågor rörande intressekonflikter.

 

Fondbolaget tillämpar flera olika riktlinjer för att hantera intressekonflikter. Som exempel kan nämnas att sekretessbelagd information begränsas till anställda som har behov av den för sitt arbete. Beträffande anställdas egna värdepappersaffärer, regleras och begränsas dessa i enlighet med interna instruktioner som fastställs av styrelsen.

 

Ytterligare information och detaljer om interna regler för hantering av intressekonflikter lämnas till bolagets kunder på begäran.

 

 

.

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________

Zmartic Fonder

Zmartic Fonder AB

Birger Jarlsgatan 2

114 34 Stockholm

Org.nr 556899-7349

 

Copyright © 2018 Zmartic Fonder AB. All rights reserved.