Klagomålshantering

Zmartic Fonder

Klagomålshantering

Zmartic Fonder strävar alltid efter att du som kund skall vara helt nöjd med våra produkter och tjänster.

 

Om du trots det skulle vara missnöjd med en tjänst som Zmartic Fonder har tillhandahållit, skall du inkomma med en skriftlig redogörelse till bolagets klagomålsansvarige avseende de omständigheter eller det handlande som föranlett klagomålet. Du bör även skicka med relevanta handlingar samt namnge de ombud eller personer som du har haft kontakt med.

 

Skrivelsen skickas till:

Zmartic Fonder AB

Att. Klagomålsansvarig Johan Holmsved Thott

Birger Jarlsgatan 2

114 34 Stockholm

Bolaget har utsett Johan Holmsved Thott, VD och chef fondadministration som klagomålsansvarig. Ditt ärende kommer att behandlas snarast möjligt. Om vi bedömer att inte kunna utreda och besvara klagomålet inom 14 dagar från det att skrivelsen inkommit till oss, kommer vi att underrätta dig skriftligen med angivande av ungefärlig tid när du kan förväntas erhålla ett svar.

 

Vår målsättning är att ev klagomål ska behandlas på ett snabbt, effektivt och kundvänligt sätt.

 

Om du önskar en extern vägledning i ett klagomål kan du vända dig till:

Konsumenternas Bankbyrå (www.konsumentbankbyran.se)

Allmänna Reklamationsnämnden (www.arn.se)

.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Zmartic Fonder

Zmartic Fonder AB

Birger Jarlsgatan 2

114 34 Stockholm

Org.nr 556899-7349

 

Copyright © 2018 Zmartic Fonder AB. All rights reserved.