Uppdragsavtal

Zmartic Fonder

Uppdragsavtal

Zmartic Fonder har möjlighet att ingå uppdragsavtal avseende olika tjänster, i syfte att i möjligaste mån minimera system- och personalkostnader samt att effektivisera verksamheten. Styrelsen och VD ansvarar dock alltid för den verksamhet som lagts ut.

 

 

Fondadministration och riskkontroll

Zmartic Fonder har ingått ett uppdragsavtal med ISEC Services AB, enligt vilket fondbolaget uppdragit åt ISEC att ansvara för fondbolagets fondadministration. ISEC uppdrag innefattar även all riskkontroll med avseende på fonderna och fondförvaltningen.

___________________________________________________________________________________________________________

 

Bolagets riskhantering

Fondbolaget har ingått uppdragsavtal med FCG Risk & Compliance AB gällande bolagets funktion för riskhantering och ansvarig för detta uppdrag är Mikael Olausson. FCG Risk & Compliance AB ansvarar för att kontrollera att risker i fondbolagets verksamhet identifieras på ett ändamålsenligt sätt samt att lämpliga instruktioner och rutiner för riskhanteringen finns inom företaget.

___________________________________________________________________________________________________________

 

Regelefterlevnad

Ansvarig för funktionen för regelefterlevnad och bolagets compliance officer är FCG Risk & Compliance AB. Huvudansvarig för uppdraget är Pia Rosengren. Funktionen skall kontrollera och regelbundet bedöma att de åtgärder och rutiner som bolaget har vidtagit för att minimera risken att fondbolaget inte fullgör sina förpliktelser enligt de regelverk som berör bolagets verksamhet, är lämpliga och effektiva. Pia Rosengren/Compliance officer ansvarar vidare för att utvärdera de åtgärder som vidtas för att avhjälpa eventuella brister i bolagets regelefterlevnad samt ge berörda personer råd och stöd att säkerställa att verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder och övriga författningar som reglerar fondbolagets verksamhet.

___________________________________________________________________________________________________________

 

Internrevision

Ansvarig för funktionen för internrevision är Grant Thornton, och huvudansvarig för uppdraget är Kristina Sjödin.

___________________________________________________________________________________________________________

 

Externa revisorer

Zmartic Fonder har utsett EY till bolagets externa revisorer. Huvudansvariga revisorer är Stefan Kylebäck och Kevin Lindmark.

___________________________________________________________________________________________________________

 

Klagomålsansvarig

Klagomålsansvarig är Johan Holmsved Thott, VD och chef fondadministration.

___________________________________________________________________________________________________________

 

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Centralt funktionsansvarig för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism är Johan Holmsved Thott, VD och chef fondadministration.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________

Zmartic Fonder

Zmartic Fonder AB

Birger Jarlsgatan 2

114 34 Stockholm

Org.nr 556899-7349

 

Copyright © 2018 Zmartic Fonder AB. All rights reserved.