Verksamhet

Zmartic Fonder

Verksamhet

Zmartic Fonder AB är ett fondbolag som har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva fondverksamhet och tillhandahålla diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument.

 

Fondbolaget

Fondbolaget Zmartic Fonder är ett från banker och försäkringsmäklare helt oberoende fondbolag. Bolagets verksamhet består av att bedriva fondverksamhet och regleras främst av lagen (2004:46) om värdepappersfonder. I lagen finns grundläggande bestämmelser för all fondverksamhet; att fondbolag som bedriver förvaltningsverksamhet av en värdepappersfond, skall handla uteslutande i andelsägarnas gemensamma intresse. För att lyckas med aktiv förvaltning krävs erfarenhet, långsiktighet och kunskap att utvärdera och förvalta olika investeringsmöjligheter.

 

Investeringsfilosofi

Förvaltningen av fonderna och värdeskapandet sker genom den interna investeringsprocessen där ansvarig förvaltare för respektive fond analyserar och väljer de tillgångsslag och instrument som anses ha bäst förutsättningar att utvecklas väl. Samtliga investeringsbeslut stöds av analys och övertygelsen om att marknadens förväntningar och prissättning kommer att förändras. Investeringsfilosofin bygger på att skapa bästa möjliga avkastning inom givna ramar av risk och placeringsinriktning. Fondbolagets investeringsfilosofi består av fem grundpelare:

 

i) Aktiv förvaltning

Aktiv förvaltning innebär att ansvarig förvaltare investerar i värdepapper och instrument utifrån en egen bedömningsbild och analys av marknadens förväntningar. Alla investeringsidéer måste kunna motiveras ur ett objektivt perspektiv. Aktiv förvaltning sker på de marknader och inom de tillgångsslag där fondbolaget själva eller genom extern förvaltare kan skapa mervärde.

 

ii) Global placeringsinriktning

Förvaltningen har ingen avgränsning vad gäller marknad eller region i sin placeringsinriktning.

 

iii) Diversifiering

Diversifiering är en av de grundläggande delarna i portföljteorin och är viktig för att minska riskerna i förvaltningsportföljen. Detta görs genom att investera i olika slags tillgångar, värdepapper, sektorer och länder etc.

 

iv) Likvida tillgångar

Förvaltning placerar uteslutande i tillgångar och instrument som är likvida, dvs. värdepapper som när som helst går att likvidera eller avyttra ifall så önskas.

 

v) Långsiktighet

En tydlig och långsiktig strategi säkerställer en god avkastning över tiden. Förvaltningen har ett långsiktigt perspektiv att värdeskapandet sker över en period av flera år.

 

Fonderna

Fondbolaget förvaltar fyra strategier/värdepappersfonder som är öppna för handel för allmänheten och som även finns med i premiepensionssystemets fondutbud. Bolagets främsta målsättning är att uppnå högsta möjliga värdetillväxt med hänsyn till fondernas risknivå.

 

Zmart Alfa

Zmart Alfa är en absolutavkastande strategi och skiljer sig från traditionella aktie- och obligationsstrategier genom att förvaltningsstrategin över tiden ska ge en positiv avkastning oavsett riktningen på aktiemarknaden. Strategins huvudsakliga placeringsinriktning innebär att simultant placerar i långa och korta aktiepositioner, sk ”long/short equity strategy”. Förvaltningsstilen är i normalläget marknadsneutral i sitt aktiva positionstagande och för att uppnå förvaltningsstrategins målsättning med hänsyn till risktagandet, förvaltas strategin aktivt med en väldiversifierad portfölj av instrument och positioner. I normalfallet är minst 90 procent av portföljens medel placerade i aktier och aktierelaterade finansiella instrument och positionerna jämt spridda på minst 50 innehav men ett normalläge på minst det dubbla antalet innehav.

 

Zmart Balanserad

Strategins utgångsläge är en balanserad portfölj med fördelningen 50 procent aktierelaterade instrument och 50 procent ränterelaterade eller absolutavkastande instrument. Förvaltningsstrategins långsiktiga exponering är att placera mot aktierelaterade instrument i spannet 40-60 procent. Strategins exponering mot aktierelaterade instrument kan maximalt uppgå till 70 procent.

 

Zmart Beta

Strategins utgångsläge är en fullinvesterad portfölj med aktierelaterade instrument. Investeringsprocessen i Zmart Beta bygger på en modell som baseras på grundläggande filosofi om långsiktig värdeinvestering. Värderingsmodellen identifierar bolag med hög lönsamhet och effektivitet utifrån en rad olika kriterier, för att sedan rangordna aktierna med lägst värdering. Placering enligt värderingsmodellen görs med en likaviktad fördelning. Normalt uppgår fondens aktieinnehav till ca 100-200 st bolag fördelade på olika branscher. Den geografiska exponeringen i Zmart Beta ser i normalfallet ut enl följande, ca: 60% USA, 20% Europa, 10% Asien och 10% Sverige.

Zmart Optimal

Strategins utgångsläge är en optimerad portfölj med fördelningen 70 procent aktierelaterade instrument och 30 procent ränterelaterade eller absolutavkastande instrument. Strategin långsiktiga exponering är att placera mot aktierelaterade instrument i spannet 60-80 procent. Strategins exponering mot aktierelaterade instrument kan maximalt uppgå till 90 procent.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Zmartic Fonder

Zmartic Fonder AB

Birger Jarlsgatan 2

114 34 Stockholm

Org.nr 556899-7349

 

Copyright © 2018 Zmartic Fonder AB. All rights reserved.