Fondförvaltning

Zmartic Fonder

Fondförvaltning

Zmartic Fonders främsta uppgift är, att i enlighet med lagen om värdepappersfonder och fondbestämmelserna - aktivt förvalta bolagets fyra värdepappersfonder och uppnå högsta möjliga avkastning med hänsyn tagen till placeringsinriktning och risknivå för respektive fond.

 

 

Fondförvaltningen

Förvaltningen av fonderna sker genom den interna förvaltningsprocess för resp strategi/fond och som baseras på egen analys och med hjälp av olika investeringsmodeller. Ansvarig förvaltares huvuduppgift är att tillse att förvaltningen av respektive förvaltningsstrategi och fond bedrivs i enlighet med Lagen (2004:46) om värdepappersfonder, UCITS-direktivet, aktuella föreskrifter, fondbestämmelserna, bolagets investeringsfilosofi samt av styrelsen antagna riktlinjer för riskhantering. Ansvarig förvaltare är ansvarig för att dokumentation av order och liknande affärsbeslut sker på ett tillfredsställande sätt. Förvaltningen ska vid varje tillfälle tillvarata andelsägarnas gemensamma intresse.

 

Värdeskapandet sker genom investeringsprocessen där förvaltaren väljer de värdepapper och instrument som förvaltaren anser har bäst förutsättningar att utvecklas väl.

 

 

För ytterligare beskrivning av fondförvaltningen och fonderna se resp ”Faktablad”, ”Informationsbroschyr" och ”Fondbestämmelser".

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________

Zmartic Fonder

Zmartic Fonder AB

Birger Jarlsgatan 2

114 34 Stockholm

Org.nr 556899-7349

 

Copyright © 2018 Zmartic Fonder AB. All rights reserved.